top of page

1. Door het feit ons een bestelling toe te vertrouwen aanvaardt U uitdrukkelijk de hieronder vermelde verkoopsvoorwaarden, die de verkoop beheersen en waarvan slechts door uitdrukkelijk of schriftelijke overeenkomst kan worden afgeweken. Bovendien wordt aangenomen dat U afstand doet van de toepassing van uw eigen aankoops- en verkoopsvoorwaarden, behalve naarmate deze verenigbaar zijn met onze voorwaarden

2. Wij behouden ons het recht voor, tijdens het uitvoeren van een bestelling of een verkoop de door ons nodig geachte betalingswaarborgen te vragen en in geval van weigering, de levering stop te zetten of de verkoop nietig te verklaren volgens ons goeddunken.

3. Behoudens tegenstrijdige bepalingen zijn onze facturen contant betaalbaar in onze kantoren Wissels wijken van deze regels niet af Op alle bedragen welke op de vervaldag niet vereffend werden. word! van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een rente verschuldigd gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank (Euribor op 12 maand), verhoogd met 1.5% De interest berekening geschiedt per aangebroken maand.

4. Door de vertraging bij het betalen of bij het vervullen van elke willekeurige verplichting op zich genomen door de koper. worden alle nog door de koper verschuldigde bedragen onmiddellijk  opvorderbaar. met inbegrip van de nog niet vervallen bedragen.

5. In toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal daarenboven in dergelijk geval het totaal van de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning met 10% verhoogd worden met minimum van €12,50 ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding Het feit wissels op onze cliënten te trekken of een kwitantie ter inning voor te leggen schorten het lopen van de interesten niet op en brengt geen novatie teweeg

6. De goederen worden verondersteld bij de verzending uit de producerende fabrieken of uit onze magazijnen of stapelhuizen gekeurd en aanvaard te zijn. Zij kunnen dus geen enkele klacht aanvaarden met betrekking tot uitwendige gebreken, niet overeenstemmende afmetingen of hoeveelheden.

7. Wij aanvaarden enkel inwendige gebreken van een product. Het is tussen partijen overeengekomen dat eventueel protest op straffe van nietigheid dient te geschieden binnen de 5 dagen volgende op de levering en per aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma. De ingebruikname door de koper sluit elke verdere mogelijkheid tot protest uit. Onze verantwoordelijkheid blijft beperkt tot het kosteloos vervangen/herstellen van de foutieve stukken op voor de bestelling geldende leveringsvoorwaarden Echter dekt onze garantie niet de kosten voor montage en demontage, noch vergoeding voor schade aan materiaal dat geen deel uitmaakt van onze levering en in het bijzonder vergoeding voor productieverliezen maakt nooit deel uit van onze garantie Schade als gevolg van corrosie en/of slijtage wordt niet vergoed De vervanging van de gebrekkige goederen zal enkel geschieden in zoverre de producerende fabriek de gegrondheid van de inwendige fout erkent en voor zover het gebrek van een verkochte zaak deze ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe men ze bestemd had.

8. In elk ander geval aanvaarden wij geen enkel verantwoordelijkheid met betrekking tot inwendige fouten; door uitdrukkelijke overeenkomst brengt onderhevige clausule de vrijstelling van onze verantwoordelijkheid als verkoper teweeg, zoals bepaald in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek

9. De cliënt zal de uit voorraad te leveren goederen onmiddellijk na het inschrijven van de bestelling in ontvangst nemen, rekening houdend met onze mogelijkheden voor het klaarmaken, het vervoer en de verzending

10. Niettegenstaande elke aanduiding van levertijd de bijzondere voorwaarden van de transactie wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, en geven de koper. in geval van vertraging, geen enkel recht op schadevergoeding. op boete of op het schrappen van de bestelling Van onderhevige clausule kan slechts afgeweken worden mits voorafgaande,  uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.


10a EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de koper geen volledige betaling heeft gedaan van de koopsom, blijven de goederen voor rekening en risico van de koper. hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom. Koper is niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen aangezien hij zich dusdoende aan verduistering zou schuldig maken Ook het belasten van het geleverde goed met een zakelijk recht waardoor het revindiceren en/of het terugnemen door ons onmogelijk wordt gemaakt, is een handeling welke door de koper niet is toegestaan en geeft ons het recht vervangende schadevergoeding van hem te vorderen. Indien de koper enige verplichtingen jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen (onverschillig of deze al of niet verwerkt zijn) terug te nemen in welk geval de overeenkomst, waaruit bovengenoemde verplichtingen voortvloeien. ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest. De koper is verplicht om terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust - verlengd eigendomsvoorbehoud

11. Wij behouden in ons voordeel elk beletsel tot fabricage of verzending voor ons of voor de fabriek. welke ook de oorzaak van dit beletsel weze. Voor het geval dat wij in die omstandigheden zouden geplaatst worden, behouden wij ons het recht voor, de bestelling of het nog te leveren gedeelte eenvoudig te vernietigen mits het verwittigen van de cliënt per aangetekend schrijven en zonder dat hij daarvoor van ons enige vergoeding of schadeloosstelling zou kunnen eisen

12. Behoudens bijzondere geschreven overeenkomst, neemt de cliënt aan, een bestelling (of koop) van betonstaal, uit voorraad te leveren af te handelen binnen een periode die de negen maanden niet te boven gaat en volgens een normale verdeling over dit tijdsbestek. Het te buitengaan van deze termijn en/of de niet normale verdeling van de leveringen verleent ons het recht zonder voorafgaande verwittiging de koop of het nog te leveren saldo, bij het vervallen van termijn of daarna te vernietigen of de prijs van de dag van levering toe te passen

13. ledere vernietiging van een bestelling door de cliënt  kan slecht als definitief aanzien worden na ons schriftelijk akkoord. In dat geval is een schadevergoeding van 30% per factuurwaarde  verschuldigd

14. Onze offerten zijn niet bindend, tenzij optie wordt aangeduid. Om als afgesloten te worden beschouwd moet elke zaak, zelfs, indien zo afgehandeld wordt door onze agenten, door ons schriftelijk bevestigd worden. De bestellingen voor rechtstreekse levering uit de producerende fabrieken zijn, wat ons betreft, slechts definitief na boeking door de walswerken.

15. Elke verhoging van transportkosten, zelfs in geval van een offerte, voor franco levering is ten laste van de koper. Alle taksen van toepassing zijnde op de transactie op de datum van het contract, of in voege tredend gedurende het contract zijn ten laste van de koper behoudens tegenstrijdige overeenkomst

16. Voor alle betwistingen nopens de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van onderhavig contract zal hier uitdrukkelijk overeengekomen de Rechtbank van Antwerpen alleen bevoegd zijn. De wissels brengen aan deze formele clausule voor het toekennen van jurisdictie, noch novatie, noch afwijking teweeg, zelfs wanneer ze in een andere stad 
 

bottom of page